اولين كنگره بين المللي درد دانشگاه علوم پزشكي تهران

اولين كنگره بين المللي درد دانشگاه علوم پزشكي تهران

25 آذر 1393

اولين كنگره بين المللي درد دانشگاه علوم پزشكي تهرانو دوازدهمين همايش علمي انجمن درد ايران23 لغايت 25 ارديبهشت 1394تهران - مجتمع بيمارستاني امام خمينيمهلت ارسال مقاله  30 دي  1393iran.iasp.2015.com021-88249775

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0