معاونت دانشگاه

دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران آئینه تمام نمای بیش از 70 سال آموزش عالی نوین کشور است. این دانشکده به عنوانبزرگترین و قدیمی ترین دانشکده پزشکی کشور سهم بسیار بزرگی در تربیت پزشکان را بعهده داشته که ...

بیش از 29 بیمارستان زیر مجموعه بیش از 70 سال سابقه تاریخچه دانشکده پزشکی
22 خرداد 1384
وب سایت گروه بیوشیمی دانشکده پرشکی فعال گردید
31 خرداد 1384
برگزاري امتحان درس بيوشيمي1
1 تیر 1384
تشكيل جلسه دفاع از پايان نامه دكتري
4 تیر 1384
سمينار هفتگي گروه بيوشيمي
14 تیر 1384
برگزاري امتحان درس ايمنو شيمي گروه بيوشيمي پزشكي
14 تیر 1384
برگزاري امتحان درس بيوشيمي باليني گروه بيوشيمي پزشكي
18 تیر 1384
برگزاري امتحان درس موادمعدني اصلي وكمياب دوره دكتري Ph.D گروه بيوشيمي پزشكي
1 شهریور 1384
فعاليت آنزيمهاي آنتي اكسيداني، در بيماران مبتلا به سرطان سينه كاهش مي يابد
11 آبان 1384
برگزاري سلسله سمينارهاي هفتگي گروه بيوشيمي پزشكي
11 آبان 1384
برگزاري دومين كنفرانس هفتگي گروه بيوشيمي پزشكي