وب سایت گروه بیوشیمی دانشکده پرشکی فعال گردید

22 خرداد 1384

وب سایت گروه بیوشیمی دانشکده پرشکی فعال گردید

برگزاري امتحان درس بيوشيمي1

31 خرداد 1384

برگزاري امتحان درس بيوشيمي1

تشكيل جلسه دفاع از پايان نامه دكتري

1 تیر 1384

تشكيل جلسه دفاع از پايان نامه دكتري

سمينار هفتگي گروه بيوشيمي

4 تیر 1384

سمينار هفتگي گروه بيوشيمي

برگزاري امتحان درس ايمنو شيمي گروه بيوشيمي پزشكي

14 تیر 1384

برگزاري امتحان درس ايمنو شيمي گروه بيوشيمي پزشكي

برگزاري امتحان درس بيوشيمي باليني گروه بيوشيمي پزشكي

14 تیر 1384

برگزاري امتحان درس بيوشيمي باليني گروه بيوشيمي پزشكي

برگزاري امتحان درس موادمعدني اصلي وكمياب دوره دكتري Ph.D گروه بيوشيمي پزشكي

18 تیر 1384

برگزاري امتحان درس موادمعدني اصلي وكمياب دوره دكتري Ph.D گروه بيوشيمي پزشكي

فعاليت آنزيمهاي آنتي اكسيداني، در بيماران مبتلا به سرطان سينه كاهش مي يابد

1 شهریور 1384

فعاليت آنزيمهاي آنتي اكسيداني، در بيماران مبتلا به سرطان سينه كاهش مي يابد

برگزاري سلسله سمينارهاي هفتگي گروه بيوشيمي پزشكي

11 آبان 1384

برگزاري سلسله سمينارهاي هفتگي گروه بيوشيمي پزشكي

برگزاري دومين كنفرانس هفتگي گروه بيوشيمي پزشكي

11 آبان 1384

برگزاري دومين كنفرانس هفتگي گروه بيوشيمي پزشكي

برگزاري سومين كنفرانس هفتگي گروه بيوشيمي پزشكي تحت عنوان اساس ملكولي سرطان كولوركتال

24 آبان 1384

برگزاري سومين كنفرانس هفتگي گروه بيوشيمي پزشكي تحت عنوان اساس ملكولي سرطان كولوركتال

جلسه تحصيلات تكميلي گروه بيوشيمي در تاريخ 10/10/84 برگزار گرديد.

12 دی 1384

جلسه تحصيلات تكميلي گروه بيوشيمي در تاريخ 10/10/84 برگزار گرديد.

طرح تحقيقاتي جديد خانم دكتر شهناز خاقاني عضو هيات علمي گروه بيوشيمي پزشكي به تصويب رسيد.

20 دی 1384

طرح تحقيقاتي جديد خانم دكتر شهناز خاقاني عضو هيات علمي گروه بيوشيمي پزشكي به تصويب رسيد.

طرح تحقيقاتي پيشنهادي جديد آقاي دكتر محمود دوستي وخانم دكتر مليحه پاك نژاد اعضاي هيات علمي گروه بيوشيمي پزشكي به تصويب نهايي رسيد.

20 دی 1384

طرح تحقيقاتي پيشنهادي جديد آقاي دكتر محمود دوستي وخانم دكتر مليحه پاك نژاد اعضاي هيات علمي گروه بيوشيمي پزشكي به تصويب نهايي رسيد.

طرح پيشنهادي جديد خانم دكتر نوروزي ازگروه بيوشيمي پزشكي به تصويب نهايي رسيد.

20 دی 1384

طرح پيشنهادي جديد خانم دكتر نوروزي ازگروه بيوشيمي پزشكي به تصويب نهايي رسيد.

طرح تحقيقاتي پيشنهادي جديدآقاي دكترتقي گل محمدي عضو هيات علمي گروه بيوشيمي پزشكي به تصويب نهائي رسيد.

20 دی 1384

طرح تحقيقاتي پيشنهادي جديدآقاي دكترتقي گل محمدي عضو هيات علمي گروه بيوشيمي پزشكي به تصويب نهائي رسيد.

طرح تحقيقاتي پيشنهادي جديد آقاي دكتر محمود دوستي عضو هيات علمي گروه بيوشيمي پزشكي به تصويب نهايي رسيد.

20 دی 1384

طرح تحقيقاتي پيشنهادي جديد آقاي دكتر محمود دوستي عضو هيات علمي گروه بيوشيمي پزشكي به تصويب نهايي رسيد.

تاريخ امتحان بيوشيمي 1 پزشكي گروه بيوشيمي پزشكي تعيين شد.

20 دی 1384

تاريخ امتحان بيوشيمي 1 پزشكي گروه بيوشيمي پزشكي تعيين شد.

تاريخ امتحان بيوشيمي 2 پزشكي گروه بيوشيمي پزشكي تعيين شد.

20 دی 1384

تاريخ امتحان بيوشيمي 2 پزشكي گروه بيوشيمي پزشكي تعيين شد.

تاريخ امتحان بيوشيمي دندانپزشكي گروه بيوشيمي پزشكي تعيين شد.

20 دی 1384

تاريخ امتحان بيوشيمي دندانپزشكي گروه بيوشيمي پزشكي تعيين شد.

تاريخ امتحان بيوشيمي 1 داروسازي گروه بيوشيمي پزشكي تعيين شد.

20 دی 1384

تاريخ امتحان بيوشيمي 1 داروسازي گروه بيوشيمي پزشكي تعيين شد.

تاريخ برگزاري امتحانات دانشجویان دوره كارشناسي ارشد رشته بيوشيمي پزشكي گروه بيوشيمي پزشكي اعلام شد.

24 دی 1384

تاريخ برگزاري امتحانات دانشجویان دوره كارشناسي ارشد رشته بيوشيمي پزشكي گروه بيوشيمي پزشكي اعلام شد.

تاريخ برگزاري امتحانات دانشجویان دوره Ph.D رشته بيوشيمي پزشكي گروه بيوشيمي پزشكي اعلام شد.

24 دی 1384

تاريخ برگزاري امتحانات دانشجویان دوره Ph.D رشته بيوشيمي پزشكي گروه بيوشيمي پزشكي اعلام شد.

دانشجويان برتر نيمسال دوم سال تحصيلي 84-83 گروه بيوشيمي پزشكي معرفي شدند.

28 دی 1384

دانشجويان برتر نيمسال دوم سال تحصيلي 84-83 گروه بيوشيمي پزشكي معرفي شدند.

(عنوان مقالات فارسي گروه بيوشيمي پزشكي در سال 2005 )

28 دی 1384

(عنوان مقالات فارسي گروه بيوشيمي پزشكي در سال 2005 )

دانشجوي دوره دكتراي Ph.D گروه بيوشيمي پزشكي بعنوان دانشجوي برتر امتحان جامع دانشكده پزشكي معرفي شد.

28 دی 1384

دانشجوي دوره دكتراي Ph.D گروه بيوشيمي پزشكي بعنوان دانشجوي برتر امتحان جامع دانشكده پزشكي معرفي شد.

تاريخ امتحان بيوشيمي اعصاب دوره دكتراي Ph.D گروه بيوشيمي پزشكي تعيين شد.

28 دی 1384

تاريخ امتحان بيوشيمي اعصاب دوره دكتراي Ph.D گروه بيوشيمي پزشكي تعيين شد.

تاريخ امتحان بيماريهاي متابوليك دوره دكتراي Ph.D گروه بيوشيمي پزشكي تعيين شد.

28 دی 1384

تاريخ امتحان بيماريهاي متابوليك دوره دكتراي Ph.D گروه بيوشيمي پزشكي تعيين شد.

(عنوان پايان نامه هاي گروه بيوشيمي پزشكي در سال تحصيلي 84-1383 )

15 بهمن 1384

(عنوان پايان نامه هاي گروه بيوشيمي پزشكي در سال تحصيلي 84-1383 )

(كسب رتبه دوم آموزشي در هفتمين جشنواره ابن سينا توسط گروه بيوشيمي پزشكي دانشكده پزشكي)

17 بهمن 1384

(كسب رتبه دوم آموزشي در هفتمين جشنواره ابن سينا توسط گروه بيوشيمي پزشكي دانشكده پزشكي)

طرح های تحقيقاتی(اجراشده –در حال اجرا) گروه بيوشيمي پزشكي در سال 84-1383

23 بهمن 1384

طرح های تحقيقاتی(اجراشده –در حال اجرا) گروه بيوشيمي پزشكي در سال 84-1383

برگزاري جلسه دفاع از پروپوزال پايان نامه گروه بيوشيمي پزشكي

25 بهمن 1384

برگزاري جلسه دفاع از پروپوزال پايان نامه گروه بيوشيمي پزشكي

برگزاري جلسه دفاع از پروپوزال پايان نامه دانشجوي پزشكي گروه بيوشيمي پزشكي

25 بهمن 1384

برگزاري جلسه دفاع از پروپوزال پايان نامه دانشجوي پزشكي گروه بيوشيمي پزشكي

اولويتهاي تحقيقاتي گروه بيوشيمی پزشکی درسال تحصيلي 1384

3 اسفند 1384

اولويتهاي تحقيقاتي گروه بيوشيمی پزشکی درسال تحصيلي 1384

برگزاري جلسه تحصيلات تكميلي گروه بيوشيمي پزشكي

7 اسفند 1384

برگزاري جلسه تحصيلات تكميلي گروه بيوشيمي پزشكي

(عنوان مقالات انگليسي گروه بيوشيمي پزشكي در سال 2005 )

8 اسفند 1384

(عنوان مقالات انگليسي گروه بيوشيمي پزشكي در سال 2005 )

( عنوان كنگره هاي گروه بيوشيمي پزشكي در سال 2005)

14 اسفند 1384

( عنوان كنگره هاي گروه بيوشيمي پزشكي در سال 2005)

( برگزاري جلسه شوراي اجرائي گروه بيوشيمي پزشكي)

17 اسفند 1384

( برگزاري جلسه شوراي اجرائي گروه بيوشيمي پزشكي)

(برگزاري اولين جلسه عمومي گروه بيوشيمي پزشكي در سال 1385 )

28 فروردین 1385

(برگزاري اولين جلسه عمومي گروه بيوشيمي پزشكي در سال 1385 )

(ضدعفوني كردن حيوانخانه گروه بيوشيمي در سال 1385)

30 فروردین 1385

(ضدعفوني كردن حيوانخانه گروه بيوشيمي در سال 1385)

(عنوان سمينارهاي هفتگي گروه بيوشيمي در سال 1385)

30 فروردین 1385

(عنوان سمينارهاي هفتگي گروه بيوشيمي در سال 1385)

( برگزاري جلسه پيش دفاع پايان نامه دكتراي گروه بيوشيمي پزشكي)

2 اردیبهشت 1385

( برگزاري جلسه پيش دفاع پايان نامه دكتراي گروه بيوشيمي پزشكي)

برگزاري اولين سمينار هفتگي گروه بيوشيمي پزشكي

3 اردیبهشت 1385

برگزاري اولين سمينار هفتگي گروه بيوشيمي پزشكي

برگزاري دومين سمينار هفتگي گروه بيوشيمي پزشكي

13 اردیبهشت 1385

برگزاري دومين سمينار هفتگي گروه بيوشيمي پزشكي

عناوين طرحهاي پژوهشي گروه بيوشيمي در سال 1385

13 اردیبهشت 1385

عناوين طرحهاي پژوهشي گروه بيوشيمي در سال 1385

برگزاري سومين سمينار هفتگي گروه بيوشيمي پزشكي

16 اردیبهشت 1385

برگزاري سومين سمينار هفتگي گروه بيوشيمي پزشكي

برگزاري دروس بيوشيمي 2 دانشجويان پزشكي گروه بيوشيمي بصورت امتحان ميان ترم حذفي

17 اردیبهشت 1385

برگزاري دروس بيوشيمي 2 دانشجويان پزشكي گروه بيوشيمي بصورت امتحان ميان ترم حذفي

گزارش پيشرفت كار پايان نامه خانم سهيلا معين دانشجوي دوره Ph.D گروه بيوشيمي

17 اردیبهشت 1385

گزارش پيشرفت كار پايان نامه خانم سهيلا معين دانشجوي دوره Ph.D گروه بيوشيمي

برگزاري جلسه دفاع پايان نامه Ph.D گروه بيوشيمي پزشكي

18 اردیبهشت 1385

برگزاري جلسه دفاع پايان نامه Ph.D گروه بيوشيمي پزشكي

برگزاري چهارمين سمينار هفتگي گروه بيوشيمي پزشكي

23 اردیبهشت 1385

برگزاري چهارمين سمينار هفتگي گروه بيوشيمي پزشكي

تعداد آیتم ها در هر صفحه