برگزاري امتحان درس بيوشيمي1

برگزاري امتحان درس بيوشيمي1

31 خرداد 1384

امتحان درس بيوشيمي 1 گروه بيوشيمي ساعت 30/10 روز چهارشنبه مورخ 22/4/84 برگزار ميگردد. تاريخ ارسال نمره مورخ 4/5/84 خواهد بود .حضور بموقع جهت انجام فرايند آزمون موجب امتنان خواهد بود.

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0