دستور العمل اعطاء ماموريت آموزشي كاركنان

1 آبان 1395

دستور العمل اعطاء ماموريت آموزشي كاركنان در اجراي مفاد ماده 79 آيين نامه اداري، استخدامي و تشكيلاتي كاركنان غيرهيات علمي دانشگاه به منظور اعطاء ماموريت آموزشي در داخل كشور در 13 ماده و 11 تبصره به تصويب هيات رييسه دانشگاه رسيد

تعداد آیتم ها در هر صفحه