مجهز شدن بیمارستان امیراعلم به دستگاه Brain navigator

17 مهر 1389

مجهز شدن بیمارستان امیراعلم به دستگاه Brain navigator

برنامه مدون بازآموزی گروه گوش و حلق وبینی در بیمارستان امیراعلم

21 مهر 1389

برنامه مدون بازآموزی گروه گوش و حلق وبینی در بیمارستان امیراعلم

لیست ژورنال کلابهای بخش گوش وحلق وبینی وجراحی سروگردن 1389

27 مهر 1389

لیست ژورنال کلابهای بخش گوش وحلق وبینی وجراحی سروگردن 1389

كلاسهاي دانشجويان گوش و گلو و بيني آذر ماه 89

16 آذر 1389

كلاسهاي دانشجويان گوش و گلو و بيني آذر ماه 89

برنامه هفتگي درمانگاههاي ENT

11 دی 1389

برنامه هفتگي درمانگاههاي ENT

برگزاري برنامه بازآموزي مدون ويژه متخصصين گوش و حلق و بيني

15 دی 1389

برگزاري برنامه بازآموزي مدون ويژه متخصصين گوش و حلق و بيني

برگزاری کارگاه آموزشی جراحی های پایه وپیشرفته اندوسکوپی بینی ، سینوسها وقاعده جمجمه

19 دی 1389

برگزاری کارگاه آموزشی جراحی های پایه وپیشرفته اندوسکوپی بینی ، سینوسها وقاعده جمجمه

ششمین دوره آموزش عملی جراحی زنده آندوسکوپیک بینی وسینوس ( پایه و پیشرفته )

26 بهمن 1389

ششمین دوره آموزش عملی جراحی زنده آندوسکوپیک بینی وسینوس ( پایه و پیشرفته )

برگزاری جلسه دفاع پایان نامه انترن گوش وحلق وبینی

28 خرداد 1390

برگزاری جلسه دفاع پایان نامه انترن گوش وحلق وبینی

برگزاری ژورنال کلاب هفتگی در بخش گوش، حلق وبینی بیمارستان امیراعلم

12 مهر 1390

برگزاری ژورنال کلاب هفتگی در بخش گوش، حلق وبینی بیمارستان امیراعلم

كلاسهاي دانشجويان گوش و گلو و بيني مهر ماه 90

20 مهر 1390

كلاسهاي دانشجويان گوش و گلو و بيني مهر ماه 90

برگزاری کلاس درس رادیولوژی گوش وحلق وبینی

11 آبان 1390

برگزاری کلاس درس رادیولوژی گوش وحلق وبینی

کنفرانس ماهانه انجمن جراحان گوش وحلق وبینی

11 آبان 1390

کنفرانس ماهانه انجمن جراحان گوش وحلق وبینی

برگزاری جلسه بازآموزی انجمن گوش وحلق وبینی

5 آذر 1390

برگزاری جلسه بازآموزی انجمن گوش وحلق وبینی

برگزاری بازآموزی مدون متخصصان گوش وحلق وبینی در بیمارستان امیراعلم

7 آذر 1390

برگزاری بازآموزی مدون متخصصان گوش وحلق وبینی در بیمارستان امیراعلم

كلاسهاي دانشجويان گوش و گلو و بيني آذر ماه 90

10 آذر 1390

كلاسهاي دانشجويان گوش و گلو و بيني آذر ماه 90

برگزاری انجمن جراحان گوش وحلق وبینی

30 آذر 1390

برگزاری انجمن جراحان گوش وحلق وبینی

برگزاری کلاس درس رادیولوژی Skull Base

14 دی 1390

برگزاری کلاس درس رادیولوژی Skull Base

برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه

14 دی 1390

برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه

برگزاری ژورنال کلاب هفتگی بخش گوش ، حلق وبینی بیمارستان امیراعلم

9 بهمن 1390

برگزاری ژورنال کلاب هفتگی بخش گوش ، حلق وبینی بیمارستان امیراعلم

برگزاری جلسه دفاع ازپایان نامه دکتری

11 بهمن 1390

برگزاری جلسه دفاع ازپایان نامه دکتری

تقدیر از دکتر محمد تقی خورسندی آشتیانی در سیزدهمین جشنواره ابن سینا

17 بهمن 1390

تقدیر از دکتر محمد تقی خورسندی آشتیانی در سیزدهمین جشنواره ابن سینا

برگزاری امتحان دانشجویان گوش و حلق و بینی

19 بهمن 1390

برگزاری امتحان دانشجویان گوش و حلق و بینی

برگزاری جلسه پژوهشی گروه گوش و حلق و بینی دانشگاه علوم پزشکی تهران

25 بهمن 1390

برگزاری جلسه پژوهشی گروه گوش و حلق و بینی دانشگاه علوم پزشکی تهران

انتصاب آقای دکتر مسعود متصدی زرندی به عنوان رئیس بخش گوش و حلق و بینی

25 بهمن 1390

انتصاب آقای دکتر مسعود متصدی زرندی به عنوان رئیس بخش گوش و حلق و بینی

برگزاری جلسه امتحان osce رزیدنتهای گوش وحلق وبینی

29 بهمن 1390

برگزاری جلسه امتحان osce رزیدنتهای گوش وحلق وبینی

برگزاری گلاسهای دانشجویان گوش و حلق و بینی

29 بهمن 1390

برگزاری گلاسهای دانشجویان گوش و حلق و بینی

برگزاری کارگاه و باز آموزی مدون آندوسکوپی بینی و سینوس در بیمارستان امیراعلم

2 اسفند 1390

برگزاری کارگاه و باز آموزی مدون آندوسکوپی بینی و سینوس در بیمارستان امیراعلم

برگزاری کلاسهای Text review کتاب cumming جهت استفاده دستیاران

6 اسفند 1390

برگزاری کلاسهای Text review کتاب cumming جهت استفاده دستیاران

جلسه دفاعیه از پایان نامه رزیدنتی در بخش گوش،حلق وبینی بیمارستان امیراعلم

8 اسفند 1390

جلسه دفاعیه از پایان نامه رزیدنتی در بخش گوش،حلق وبینی بیمارستان امیراعلم

برنامه کشیک انکال اساتید بخش گوش و حلق و بینی بیمارستان امیراعلم

24 اسفند 1390

برنامه کشیک انکال اساتید بخش گوش و حلق و بینی بیمارستان امیراعلم

برنامه کاری بخش گوش و حلق و بینی بیمارستان امیراعلم

24 اسفند 1390

برنامه کاری بخش گوش و حلق و بینی بیمارستان امیراعلم

پیام تسلیت به مناسبت درگذشت پدر آقای دکتر اعتمادی استاد گروه بیهوشی

21 فروردین 1391

پیام تسلیت به مناسبت درگذشت پدر آقای دکتر اعتمادی استاد گروه بیهوشی

برگزاری ژورنال کلاب هفتگی گروه گوش و حلق و بینی بیمارستان امیراعلم

24 فروردین 1391

برگزاری ژورنال کلاب هفتگی گروه گوش و حلق و بینی بیمارستان امیراعلم

برگزاری دوره بین المللی جراحی آندوسکوپی سینوس ، قاعده جمجمه و هیپوفیز

24 فروردین 1391

برگزاری دوره بین المللی جراحی آندوسکوپی سینوس ، قاعده جمجمه و هیپوفیز

کلاسهای Text review کتاب cumming جهت استفاده دستیاران

20 اردیبهشت 1391

کلاسهای Text review کتاب cumming جهت استفاده دستیاران

کنفرانس هفتگی گروه گوش و حلق و بینی در بیمارستان امیراعلم

25 اردیبهشت 1391

کنفرانس هفتگی گروه گوش و حلق و بینی در بیمارستان امیراعلم

برنامه مدون بازآموزی گروه گوش و حلق و بینی در بیمارستان امیراعلم

26 اردیبهشت 1391

برنامه مدون بازآموزی گروه گوش و حلق و بینی در بیمارستان امیراعلم

برگزاری جلسه ماهانه انجمن گوش و حلق و بینی در بیمارستان امیراعلم

30 خرداد 1391

برگزاری جلسه ماهانه انجمن گوش و حلق و بینی در بیمارستان امیراعلم

برگزاری کلاس دایسکسیون استخوان تمپورال در بیمارستان امیراعلم

30 خرداد 1391

برگزاری کلاس دایسکسیون استخوان تمپورال در بیمارستان امیراعلم

برگزار ی کلاسهای Text review جهت استفاده دستیاران

1 تیر 1391

برگزار ی کلاسهای Text review جهت استفاده دستیاران

کنفرانس هفتگی گروه گوش و حلق و بینی

13 تیر 1391

کنفرانس هفتگی گروه گوش و حلق و بینی

برگزاری ژورنال کلاب هفتگی بخش ENT بیمارستان امیراعلم

4 مرداد 1391

برگزاری ژورنال کلاب هفتگی بخش ENT بیمارستان امیراعلم

برگزاری ژورنال کلاب مشترک بخش گوش، حلق وبینی بیمارستان ولیعصر (عج) با مرکز طبی کودکان

12 اسفند 1392

برگزاری ژورنال کلاب مشترک بخش گوش، حلق وبینی بیمارستان ولیعصر (عج) با مرکز طبی کودکان

بر گزاری ژورنال کلاب هفتگی بخش گوش، حلق وبینی

18 فروردین 1393

بر گزاری ژورنال کلاب هفتگی بخش گوش، حلق وبینی

جلسه دفاعیه از پایان نامه دوره تخصصی در بخش گوش،حلق وبینی بیمارستان ولیعصر

18 خرداد 1393

جلسه دفاعیه از پایان نامه دوره تخصصی در بخش گوش،حلق وبینی بیمارستان ولیعصر

جلسه دفاعیه از پایان نامه دوره پزشکی عمومی در بخش گوش،حلق وبینی بیمارستان ولیعصر

19 خرداد 1393

جلسه دفاعیه از پایان نامه دوره پزشکی عمومی در بخش گوش،حلق وبینی بیمارستان ولیعصر

کنفرانس مرور منابع در بخش گوش، حلق و بینی بیمارستان ولیعصر (عج)

31 خرداد 1393

کنفرانس مرور منابع در بخش گوش، حلق و بینی بیمارستان ولیعصر (عج)

برگزاری ژورنال کلاب مشترک بخش گوش، حلق وبینی بیمارستان ولیعصر (عج) و بخش رادیوتراپی

13 مرداد 1393

برگزاری ژورنال کلاب مشترک بخش گوش، حلق وبینی بیمارستان ولیعصر (عج) و بخش رادیوتراپی

جلسه دفاع از پایان نامه دوره پزشکی عمومی در بخش گوش، حلق وبینی بیمارستان ولیعصر (عج)

27 مرداد 1393

جلسه دفاع از پایان نامه دوره پزشکی عمومی در بخش گوش، حلق وبینی بیمارستان ولیعصر (عج)

تعداد آیتم ها در هر صفحه