ليست برنامه هاي ماهانه سالن كنفرانس – مركز طبي كودكان آبان ماه 1386

ليست برنامه هاي ماهانه سالن كنفرانس – مركز طبي كودكان آبان ماه 1386

25 مهر 1386

ليست برنامه هاي ماهانه سالن كنفرانس – مركز طبي كودكان آبان ماه 1386 تاريخ ساعت گزارش صبحگاهي 7:30الي8:30 8:30 الي8 عنوان كنفرانس 12-11 ارائه دهنده سه شنبه 1/8/86 خانم دكتر فرهمند Clinical cases in Ped Nephrology آقاي دكتر اسدي چهارشنبه 2/8/86 دستيار ارشد كلاس دانشجويي پنج شنبه 3/8/86 ------ پانل آنتي بيوتيك ها آقاي دكتر سيادتي آقاي دكتر طباطبايي خانم دكتر خطايي شنبه 5/8/86 اقاي دكتر رباني اسم شيرخوار آقاي دكتر نجف زاده يكشنبه 6/8/86 آقاي دكتر فلاحي كنفرانس راديو لوژي آقاي دكتر جنتي كنفرانس دانشجويي دوشنبه 7/8/86 آقاي دكتر موحدي كنفرانس بيماران جالب اقاي دكترر باني سه شنبه 8/8/86 آقاي دكتر راميار كنفرانس دستياري چهارشنبه 9/8/86 دستيار ارشد تازه هاي نوزادان اقاي دكتر صداقتيان پنج شنبه 10/8/86 ----------- IV line خانم دكتر اشجعي شنبه 12/8/86 آقاي دكتر باوريان نمايش فيلم اقاي دكتر اشرفي يكشنيه 13/8/86 آقاي دكتر محمدي اختلالات خواب آقاي دكتر محمدي كنفرانس دانشجويي آقاي دكتر باوريان دوشنبه 14/8/86 آقاي دكتر اصفهاني كنفرانس بيماران جالب آقاي دكتر رباني چهارشنبه16/8/86 دستيار ارشد كلاس دانشجويان پنج شنبه 17/8/86 -------- پانل HIV (1) خانم دكتر مميشي خانم دكتر خطايي – فلوهاي بخش عفوني شنبه 19/8/86 آقاي دكتر اشرفي كنفرانس دانشجويي يكشنبه 20/8/86 آقاي دكتر نصيريان سنگ هاي صفراوي خانم دكتر فرهمند كنفرانس دانشجويي دوشنبه 21/8/86 آقاي دكتر محمد پور كنفرانس بيماران جالب آقاي دكتر رباني سه شنبه 22/8/86 آقاي دكتر مدني ديس چارج كنفرانس آقاي دكتر راميار چهارشنبه 23/8/86 دستيار ارشد كلاس دانشجويان پنج شنبه 24/8/86 ---------- پانل HIV (2) خانم دكتر مميشي خانم دكتر خطايي – فلوهاي بخش عفوني شنبه 26/8/86 خانم دكتر ايزديار كنفرانس دانشجويي يكشنبه 27/8/86 آقاي دكتر عطايي تب و تشنج آقاي دكتر زماني كنفرانس دانشجويي دوشنبه 28/8/86 آقاي دكتر طباطبايي كنفرانس بيماران جالب آقاي دكتر رباني سه شنبه 29/8/86 اقاي دكتر راميار CPC خانم دكتر محجوب چهارشنبه 30/8/86 دستيار ارشد كلاس دانشجويان

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0