گراندراند راديولوژی در روزهای سه شنبه هرهفته

گراندراند راديولوژی در روزهای سه شنبه هرهفته

14 اردیبهشت 1389

گراندراند راديولوژی در روزهای سه شنبه توسط اساتيد راديولوژی در مرکز تصويربرداری بيمارستان امام خمينی (ره) برگزار ميگردد.اين گراندراند در ساعت 30/7 لغايت 9 صبح برگزار گرديده و کيسهای نادر جهت آموزش دستياران مورد بحث و بررسی قرار ميگيرد

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0