امتحان بافت شناسي عملي پزشكي
25 دی 1389 امتحان بافت شناسي عملي پزشكي

امتحان بافت شناسي عملي پزشكي دانشجويان پزشكي روز دوشنبه مورخ 27/10/89 ساعت8 صبح در گروه برگزار ميگردد.

نظرات
5/5 0 0 0