جلسه دفاع پايان نامه دانشجوي دوره ph.D رشته علوم تشريحي
4 اسفند 1388 جلسه دفاع پايان نامه دانشجوي دوره ph.D رشته علوم تشريحي

دفاع پايان نامه دانشجوي دوره ph.D رشته علوم تشريحي تحت عنوان:بررسي تاثير محيط كشت حاصل از آستروسيتها بر تمايز سلولهاي بنيادي مغز استخوانو بافت چربي به سلولهاي شبه شوآنبرگزار كننده:خانم زليخا گلي پورمكان:تالار تشريحزمان: چهارشنبه 5/12/88 ساعت 12

نظرات
5/5 0 0 0