جلسه گزارش پايان نامه
14 تیر 1389 جلسه گزارش پايان نامه

عنوان:القاءتمايز سلول هاي SSEA1 مغز استخوان موش هاي نر به سلول هاي بنيادي اسپرماتوگونيال ارائه دهنده:رضا شيرازياساتيد راهنما: دكتر مير عباس عبدالوهابي،دكتر ايرج راگردي كاشانيتاريخ:14/4/89ساعت:12:15 مكان:آمفي تاتر گروه آناتومي

نظرات
5/5 0 0 0