دفاع پايان نامه كارشناسي ارشد
14 دی 1389 دفاع پايان نامه كارشناسي ارشد

جلسه دفاع پايان نامه كارشناسي ارشد آناتومي آقاي نكو نام تحت عنوان:اثر ترولوكس بر غشاء ميتوكندري و DNA اسپرم افراد سالم و نابارور پس از انجمادمكان: تالار آناتوميزمان: چهارشنبه مورخ 15/10/89 ساعت 30/10

نظرات
5/5 0 0 0