#
 • آدرس پستی :

  تهران،مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)، مرکز آموزش و پژوهش ، اطاق 10، دفتر گروه بیهوشی
 • شماره تماس :

  02161192828
 • شماره پیامک :

  300064053
 • پست الکترونیکی :

  bihooshi@tums.ac.ir