اطلاعات پورتال
نام گروه آموزشی گروه بیهوشی
مدیر دکتر اتابک نجفی
معاون آموزشی -
معاون پژوهشی -
آدرس تهران،مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)، مرکز آموزش و پژوهش ، اطاق 10، دفتر گروه بیهوشی