تشكيل جلسه دفاع از پايان نامه دكتري

تشكيل جلسه دفاع از پايان نامه دكتري

1 تیر 1384

جلسه دفاع از پايان نامه دكتري آقاي محمود خياطيان دانشجوي دوره دكتري بيوشيمي تحت عنوان:بررسي اثر گلوكزآمين بر فعاليت آنزيمهاي گلوكوكيناز و هگزوكيناز پانكراس و ارتباط آن با ترشح انسولين از جزاير لانگرهانس موشهاي صحرايي سالم و ديابتي نوع IIبه راهنمائي آقاي دكتر بيژن فرزامي ساعت 30/10 روز چهارشنبه مورخ 15/4/84در سالن كنفرانس گروه بيوشيمي واقع در دانشكده پزشكي برگزار ميگردد.

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0