21 شهریور 1395

وامهاي پرداختي در شهريورماه 1395

درشهريور ماه سال 1395 با توجه به موجودي صندوق، وامهاي ذيل پرداخت گرديد: وام 120000000ريال -1عدد وام 90000000ريال -3عدد وام 60000000 ريال -1عدد وام ضروري 10000000ريال -4عدد و تسويه حساب با يكي از همكاران بازنشسته

نظرات
5/5 0 0 0