درباره ما

حذف
دو ستونه
حذف
ویرایشگر متن
دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران آئینه تمام نمای بیش از 80 سال آموزش عالی نوین کشور است. این دانشکده به عنوان بزرگترین و قدیمی ترین دانشکده پزشکی کشور سهم بسیار بزرگی در تربیت پزشکان را بعهده داشته که بسیاری از ایشان هم اکنون در کشور و در بسیاری از دانشگاههای سراسر جهان، در سطوح عالی آموزشی مشغول به خدمت بوده و یا از پژوهشگران برتر می باشند.
         >تاریخچه دانشکده پزشکی
          >رییس دانشکده پزشکی
          >معاونین دانشکده پزشکی
          >مدیران گروه های آموزشی علوم پایه
       >مدیران گروه های آموزشی بالینی