مدیران گروه های آموزش بالینی

حذف
چهار ستونه
حذف
ویرایشگر متن

مدیریت گروه ارتوپدی
دکتر محمدتقی بغدادی
حذف
ویرایشگر متن
مدیریت گروه اورولوژی
دکتر محمدرضا نیکبخت
حذف
ویرایشگر متن
مدیریت گروه بیماریهای مغز و اعصاب
دکتر محمدحسین حریرچیان
حذف
ویرایشگر متن
مدیریت گروه بیماریهای کودکان
دکتر علی اکبر زینالو
حذف
چهار ستونه
حذف
ویرایشگر متن

مدیریت گروه بیهوشی

حذف
ویرایشگر متن
مدیریت گروه پاتولوژی
دکتر علیرضا عبدالهی
حذف
ویرایشگر متن
مدیریت گروه پزشکی قانونی
دکتر اردشیر شیخ آزادی
حذف
ویرایشگر متن
مدیریت گروه پزشکی هسته ای
دکتر محمد افتخاری
حذف
چهار ستونه
حذف
ویرایشگر متن
مدیریت گروه پزشکی ورزشی
دکتر فرزین حلب چی
حذف
ویرایشگر متن
مدیریت گروه جراحی عمومی
دکتر محمدرضا ظفرقندی
حذف
ویرایشگر متن
مدیریت گروه جراحی مغز و اعصاب
دکتر علیرضا خوشنویسان
حذف
ویرایشگر متن
مدیریت گروه چشم پزشکی
دکتر قاسم فخرایی
حذف
چهار ستونه
حذف
ویرایشگر متن
مدیریت گروه رادیوتراپی
دکتر علی کاظمیان
حذف
ویرایشگر متن
مدیریت گروه رادیولوژی
دکتر حسن هاشمی
حذف
ویرایشگر متن
مدیریت گروه روانپزشکی
دکتر حمیدرضا نقوی
حذف
ویرایشگر متن

مدیریت گروه بیماریهای زنان و زایمان
دکتر اشرف آل یاسین
حذف
چهار ستونه
حذف
ویرایشگر متن
مدیریت گروه ژنتیک پزشکی
دکتر جواد توکلی بزاز
حذف
ویرایشگر متن
مدیریت گروه طب اورژانس
دکتر شروین فرهمند
حذف
ویرایشگر متن
مدیریت گروه پزشکی خانواده
دکتر محمد شریعتی
حذف
ویرایشگر متن
مدیریت گروه طب سالمندی
دکتر مریم نوروزیان
حذف
چهار ستونه
حذف
ویرایشگر متن
مدیریت گروه طب فیزیکی و توانبخشی
دکتر عبدالرحمن رستمیان
حذف
ویرایشگر متن
مدیریت گروه طب کار
دکتر امید امینیان
حذف
ویرایشگر متن
مدیریت گروه بیماریهای عفونی
دکتر حمید عمادی کوچک
حذف
ویرایشگر متن

مدیریت گروه بیماریهای قلب و عروق
دکتر ابراهیم نعمتی پور
حذف
چهار ستونه
حذف
ویرایشگر متن

مدیریت گروه بیماریهای داخلی
دکتر رمضانعلی شریفیان
حذف
ویرایشگر متن

مدیریت گروه گوش ،حلق و بینی
دکتر محمد تقی خورسندی آشتیانی