برنامه مشاوره دوره هاي چرخشي دستياران پزشكي اجتماعي سال 2و3پرديس پورسينا زمستان 1390

برنامه مشاوره دوره هاي چرخشي دستياران پزشكي اجتماعي سال 2و3پرديس پورسينا زمستان 1390

11 دی 1390

برنامه مشاوره دستياران پزشكي اجتماعي پرديس پورسينا در زمستان 90 به شرح ذيل مي باشد . مشاوره توسط دستياران سال دوم و سوم پزشكي اجتماعي ارائه مي شود شامل: شنبه : آقاي دكتر تاجيك ساعت 8 الي 16 يكشنبه : آقاي دكتر حسيني ساعت 8 الي 16 دوشنبه : آقاي دكتر شفائي زاده ساعت 8 الي 16 سه شنبه : خانم دكتر تبريزچي ساعت 8 الي 16 چهارشنبه : خانم دكتر فريد ساعت 8 الي 16

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0