برنامه مشاوره دوره هاي چرخشي دستياران پزشكي اجتماعي سال 2و3 پرديس پورسينا پائيز1390

برنامه مشاوره دوره هاي چرخشي دستياران پزشكي اجتماعي سال 2و3 پرديس پورسينا پائيز1390

20 مهر 1390

برنامه مشاوره دستياران پزشكي اجتماعي پرديس پورسينا در پائيز90 به شرح ذيل مي باشد ايم مشاوره توسط دستياران سال دوم و سوم پزشكي اجتماعي ارائه مي شود شامل :شنبه : آقاي دكتر تاجيك ساعت 8 الي 16يكشنبه : آقاي دكتر حسيني ساعت 8 الي 16دوشنبه : آقاي دكتر شفائي زاده ساعت 8 الي 16چهارشنبه : خانم دكتر رشيدي ساعت 8 الي 16

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0