برگزاري آزمون پايان ترم اول ،سوم و دروس باقي مانده ترم اول دوره MPH پودماني پزشكي خانواده در دانشكده پزشكي

برگزاري آزمون پايان ترم اول ،سوم و دروس باقي مانده ترم اول دوره MPH پودماني پزشكي خانواده در دانشكده پزشكي

26 بهمن 1390

برگزاري آزمون پايان ترم اول ،سوم و دروس باقي مانده ترم اول دوره MPH پودماني پزشكي خانواده در دانشكده پزشكيتوجه به دورنگار شماره 622 مورخ 26/10/89 رياست محترم مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي وزارت متبوع ، آزمون ترم اول ، سوم و دروس باقي مانده ترم اول دوره MPH پودماني پزشكي خانواده در دانشكده پزشكي در تاريخ پنجشنبه 4/12/90 ( ساعت 9 الي 12 ) در سالن امتحانات واقع در بزرگراه همت ، جنب برج ميلاد، دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تهران ، دانشكده پزشكي ، طبقه زير همكف برگزار خواهد شد.مقررگرديده است تا دانشجويان شاغل به تحصيل در دوره فوق راس ساعت 30/8 با همراه داشتن كارت ملي و كارت دانشجوئي ( درصورت صدور) در محل آزمون حضور يابند.

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0