جلسه مشترك شوراي گروه پزشكي اجتماعي

جلسه مشترك شوراي گروه پزشكي اجتماعي

16 مهر 1390

در راستاي ادغام گروههاي آموزشي پرديس همت و پورسينا در تاريخ 12/7/90 جلسه مشتركي بين اعضاي هيئت علمي دو گروه در سالن شوراي دانشكده پزشكي پرديس پورسينا برگزار شد. در اين جلسه تقويت همكاري بين دو گروه بررسي مشكلات موجودو راهكارهاي پيشنهادي مورد بحث و برررسي قرار گرفت. جلسه آتي گروه در تاريخ 26/7/90 در پرديس همت برگزار خواهد شد.

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0