مشاوره هاي روش تحقيق در گروه پزشكي اجتماعي

مشاوره هاي روش تحقيق در گروه پزشكي اجتماعي

16 فروردین 1390

برنامه ارائه مشاوره هاي روش تحقيق ويژه دانشجويان و دستياران دانشكده پزشكي كه توسط دستياران گروه پزشكي اجتماعي در سال 1390 انجام مي شود بشرح ذيل مي باشد.اين مشاوره توسط دستياران سال دوم و سوم پزشكي اجتماعي ارائه مي شود شامل:شنبه: دكتر تاجيك ساعت 12-8 و 16-13 يكشنبه: دكتر فريد ساعت 12-8 و 16-13دوشنبه: دكتر خليلي ساعت 12-8 و 16-13چهارشنبه: دكتر تبريزچي ساعت 16-13

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0