معاونت دانشگاه

دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران آئینه تمام نمای بیش از 70 سال آموزش عالی نوین کشور است. این دانشکده به عنوانبزرگترین و قدیمی ترین دانشکده پزشکی کشور سهم بسیار بزرگی در تربیت پزشکان را بعهده داشته که بسیاری از ایشان هم اکنوندر کشور و در بسیاری از دانشگاههای سراسر جهان،

بیش از 29 بیمارستان زیر مجموعه بیش از 70 سال سابقه تاریخچه دانشکده پزشکی
24 آبان 1388
اولين جلسه هم انديشي فارغ التحصيلان پزشكي اجتماعي
16 فروردین 1390
مشاوره هاي روش تحقيق در گروه پزشكي اجتماعي
16 مهر 1390
جلسه مشترك شوراي گروه پزشكي اجتماعي
20 مهر 1390
برنامه مشاوره دوره هاي چرخشي دستياران پزشكي اجتماعي سال 2و3 پرديس پورسينا پائيز1390
11 دی 1390
برنامه مشاوره دوره هاي چرخشي دستياران پزشكي اجتماعي سال 2و3پرديس پورسينا زمستان 1390
26 بهمن 1390
برگزاري آزمون پايان ترم اول ،سوم و دروس باقي مانده ترم اول دوره MPH پودماني پزشكي خانواده در دانشكده پزشكي
30 بهمن 1390
جلسه مشترك گروه پزشكي اجتماعي با حضور دستياران در تاريخ 1/12/90 برگزار ميشود.
6 اسفند 1390
جلسه مشترك با حضور كليه دستياران گروه پزشكي اجتماعي
21 فروردین 1391
جلسه مشترك گروه پزشكي اجتماعي با حضور دستياران در تاريخ 14/1/91 برگزارشد
22 فروردین 1391
جلسه مشترك گروه پزشكي اجتماعي با حضور دستياران در تاريخ 21/1/91 برگزارشد
19 فروردین 1396
شروع دوره کارآموزی بهداشت فروردین
16 فروردین 1396
شروع دوره کارورزی