برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته ژنتیک پزشکی

برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته ژنتیک پزشکی

2 مهر 1387

موضوع پایان نامه:مدل سازی آسینی های پستان در کشت بافت جهت تشخیص معکوس سازی فنوتیپ سرطانی به سمت فنوتیپ نرمال.نام دانشجو: آقای حسن وحیدنژاداستاد راهنما: سرکار خانم دکتر مینا تبریزی اساتید مشاور : جناب آقای دکتر فاضل شکری- جناب آقای دکتر حسین بهاروندزمان: سه شنبه 9 مهرماه 1387 ساعت 13-12مکان: کتابخانه گروه ژنتیک پزشکی

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0