جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته ژنتیک پزشکی- آقاي رضا ابراهيم زاده وصال

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته ژنتیک پزشکی- آقاي رضا ابراهيم زاده وصال

17 اسفند 1387

چکيدهتالاسمي ها شامل گروهي ناهمگون از اختلالات ارثي سنتز هموگلوبين مي باشند که عمدتاً در افرادي از تبار مديترانه ، آفريقا و آسيا (عمدتاً جنوب شرقي آسيا) رخ مي دهند. تالا سمي به عنوان يکي از شايع ترين بيماري هاي تک ژني در جهان و به عنوان شايع ترين اختلال تك ژني در ايران محسوب مي گردد.خصيصه معمول اين اختلالات، مختل شدن توليد زنجيره هاي پلي پپتيدي و هموگلوبين است. بدين معني که ميزان سنتز کاهش يافته است اما در اکثر موارد زنجيره تشکيل شده، ساختاري طبيعي دارد. در تالاسمي a، توليد زنجيره a کاهش يافته است. در تالاسمي b و تالاسمي gb سنتز زنجيره هاي پلي پپتيدي مربوطه کاهش يافته است. در بتاتالاسمي اختلال روي کرموزوم ۱۱ و در آلفا تالاسمي اختلال روي کروموزوم ۱۶ است. اين وضعيت هاي متنوع، اصطلاحاً سندرم هاي تالاسمي را تشکيل مي دهند.آلفا تالاسمی يکی از شايع ترين اختلالات هموگلوبين در دنيا است. اساس مولکولی آلفا تالاسمی عمدتاً حاصل حذف قطعات متغيری از يک يا دو ژن آلفا در مجموعه ژني آلفا گلوبين است. موتاسيون های نقطه ای نيز منجر به غيرفعال شدن ژن های آلفا می شوند. دو ژن کلوبين a در هر ژنوتيپ هاپلوييد وجود دارد در صورتي که براي گلوبين b يک ژن موجود مي باشد. ژنوتيپ طبيعي به صورت aa/aa نشان داده مي شود. شاخص تالاسمي آلفا خفيف (a/aa-)، تالاسمي +a است، که آلفا تالاسمي 2 نيز ناميده مي شود و در آن حذف يکي از ژن ها وجود دارد. شاخص تالاسمي آلفا مينور (aa/--)، تالاسمي ºa است، که آلفا تالاسمي 1 نيز ناميده مي شود و در آن دو ژن حذف شده اند. اين مطالعه در مجموع بر روی 412 کروموزوم مربوط به 206 فرد مشکوک به آلفا تالاسمی در مجموع دو استان خراسان و خوزستان انجام شد. اين افراد کم خوني ميکروسيتيک و هيپوکروميک با MCV و MCH پائين و HbA2 نرمال يا کاهش يافته داشتند. DNA با روش نمک اشباع استخراج گرديد. در ادامه به شناسايي جهش های حذفی از طريق مولتي پلکس Gap-PCRپرداخته شد.در روش Multiplex Gap-PCR که در اين طرح استفاده شده است، همزمان 4 جهش حذفی متفاوت ژن آلفا گلوبين در يک تيوب قابل تشخيص می باشد. و اين روش، سريع، دقيق و کم هزينه است. تحقيقاتي كه تا كنون در ايران صورت گرفته نشان دهنده اين موضوع است كه جهش a-3.7 در ايران به فراوانـي و هم چنين سايـر جهـش ها ماننـد -a4.2، aa/--MED و aa/-a(20.5) به نـدرت يافـت مي شود. در اين تحقيق نيز در مجموع دو استان خراسان و خوزستان از جهش های حذفی بررسی شده، جهش -a3.7 8/41 %، جهش -a4.2 4/3%، جهش aa/--MED 5/1% و از جهشaa/-a(20.5) موردی يافت نشد که در مجموع 7/46 % نمونه ها دارای جهش حذفی بودند. در مجموع دو استان خراسان و خوزستان جهش های غيرحذفی Codon 14 ، PolyA2 وPolyA1 به ترتيب با فراوانی 94/1% ، 4/0% ، 9/0% و در مجموع 24/3 % و جهش هاي IVSII-24، IVSII-55 و-59delC با عملکرد ناشناخته با فراوانی يکسان 4/0% و در مجموع 2/1 % ديده شد. هم چنين انواع مختلف جهش ها در دو استان نيز با يکديگر تفاوت دارند. از آنجا که جمعيت ايران از گروه های مختلف نژادی تشکيل شده است، در قسمت های مختلف آن جهش های گوناگونی گزارش شده است. با وجود تحقيقات انجام شده جا برای شناسايي جهش های حذفی و غير حذفی ناشناخته وجود دارد.

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0