جلسه دفاع از پايان نامه كارشناسي ارشد - خانم مريم عبيري

جلسه دفاع از پايان نامه كارشناسي ارشد - خانم مريم عبيري

27 شهریور 1387

جلسه دفاع از پايان نامه خانم مريم عبيريدانشجوي مقطع كارشناسي ارشد -استاد راهنما: دكتر محمد كرامتي پورعنوان:مطالعه ارتباط چند شكلي هاي (G-7A و T-138C) ژن MGP با بيماري عروق كرونرزمان و مكان:چهارشنبه 3/7/1387 ساعت 11 صبح در محل كتابخانه گروه ژنتيكچكيده:بیماری عروق کرونر CAD)) از شایعترین علل مرگ و میر در همه کشورها از جمله کشور ما می باشد. پیش بینی میزان خطر ابتلا افراد به این بیماری از اهمیت بسیاری برخوردار است، چرا که میتواند افراد در معرض خطر بیماری را گاه سالها قبل از بروز آن شناسایی نماید. بدنبال آن استفاده از متدهای مختلف پیش گیری کننده شامل تداخلات دارویی و غیر دارویی، در افراد در معرض خطر، می تواند از ابتلا آنها جلوگیری کرده و یا زمان بروز بیماری را به تاخیر اندازد.پیش بینی خطر ابتلا به این بیماری تا حدودی بوسیله بررسی عوامل خطر سازی چون سابقه خانوادگی ابتلا به آن، سطح بالای چربیهای خون، وزن بیش از حد طبیعی، فشارخون بالا و استعمال سیگار قابل سنجش است. در واقع وجود سابقه خانوادگی مثبت، اشاره به نقش عوامل ژنتیکی در ایجاد CAD دارد. لذا شناسایی دقیق عوامل ژنتیکی موثر در ایجاد بیماری و مشخص نمودن میزان تقریبی اثر آنها، نقش بسیار قابل توجهی در سنجش دقیق تر میزان خطر ابتلا افراد خواهد داشت. بررسي هاي متفاوت ژنتيكي تا كنون نقش بيش از 100 ژن را در ابتلا به CAD نشان داده اند. ژن MGP از جمله ژنهایی می باشد که ارتباط چندشکلیهای آن با CAD بسیار مورد توجه می باشد. از میان آنها دو چندشکلی ( SNP) در نوکلئوتیدهای 7- و 138- بدلیل مجاورت با توالیهای تنظیم کننده فعالیت پرموتور ژن، توجه بیشتری را به خود جلب نموده اند. بطوریکه در چند جمعیت مختلف ارتباط آللهای آنها با CAD گزارش شده اند.در مطالعه حاضر، DNA از خون 150 بیمار مبتلا به CAD که با آنژیوگرافی تایید شده بودند و همچنین 150 شاهد مناسب استخراج گرديد. ژنوتیپ نمونه ها جهت چند شکلیهای مورد نظر در نوكلئوتيدهاي 7- و 138- با روش PCR-RFLP مشخص گردید و نتایج بدست آمده با نرم افزار 15SPSS تجزیه و تحلیل شدند. گروه های بیمار وشاهد از نظر فراوانی آللی و فراوانی ژنوتیپی در هر دو جایگاه7- و 138- بوسیله آزمون χ2 مقایسه شدند. در جایگاه 7- فراوانی آلل A در بیماران بیشتر از گروه شاهد می باشد. در جایگاه 138- نیز فراوانی آلل T در بیماران بیشتر از گروه شاهد می باشد، با این حال تفاوت مشاهده شده در فراوانی آللی در جایگاه های مورد نظر، بین گروههای بیمار و شاهد از نظر آماری معنادار نمی باشد. با توجه به گزارشهای مثبت در بعضی جمعیتهای غربی و آسیایی مبنی بر ارتباط چند شکلیهای مورد نظر ژن MGP با بیماری CAD، نتیجه این مطالعه میتواند ناشی از تفاوتهای ژنتیکی و محیطی موجود بین جمعیت کشور ما با سایر جمعیت های مطالعه شده باشد. علاوه بر آن تعداد نسبتا کم نمونه ها در مطالعه حاضر بهمراه اثر اندک این چند شکلیها در ایجاد بیماری، میتواند عامل کاهش قدرت مطالعه در نشان دادن تفاوت بین دو گروه بیمار و شاهد بصورت معنا دار شده باشد.

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0