برگزاری جلسه دفاع پایان نامه انترن گوش وحلق وبینی

برگزاری جلسه دفاع پایان نامه انترن گوش وحلق وبینی

28 خرداد 1390

جلسه دفاع پایان نامه انترن گوش وحلق وبینی خانم دکتر نیلوفر سعیدی با عنوان بررسی نحوه تقارن دریافتهای شنوایی دربیماران مبتلا به اتواسکولزی دوطرفهاستاد راهنما : جناب آقای دکترمتصدی زرندی استاد مشاور : سرکار خانم دکتریزدانی مکان : سالن آمفی تئاتر بیمارستان امیراعلم زمان : 23/3/1390 ساعت 9:30 صبح

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0