لیست ژورنال کلابهای بخش گوش وحلق وبینی وجراحی سروگردن 1389

لیست ژورنال کلابهای بخش گوش وحلق وبینی وجراحی سروگردن 1389

27 مهر 1389

19/7/89 دکتر یزدانی –دکتر سماواتی ( دیسپلازی فیبراستخوان موضوع ژورنال کلاب بود که توسط سرکار خانم دکتر یزدانی برگزار گردید) 26/7/89 دکتر خرسندی _ دکتر قرایس ( فلج عصب 7 موضوع ژورنال کلاب بود )17/8/89 دکتر برقعی _ دکتر قراویس24/8/89 دکتر مهدیزاده – دکتر کبودخانی8/9/89 دکتر صدوقی _ دکتر صبری15/9/89 دکترخرسندی _ دکتر محمدی22/9/89 دکتر متصدی _ دکتر سعیدی29/9/89 دکترنراقی _ دکتر آچاک6/10/89 دکترمحمدی _ دکتر مالی 13/10/89 دکتر صمیمی _ دکتر جعفری20/10/89 دکتر یزدانی _ دکتر حسن پور27/10/89 دکتر برقعی _ دکتر آقازاده11/11/89 دکترکریمی _ دکتر کریمی18/11/89 دکتر مهدیزاده _ دکتر ارسطو25/11/89 دکترصدوقی _ دکتر مقصود16/12/89 دکتر خرسندی _ دکتر ربانی 23/12/89 دکتر متصدی _ دکتر پارسا

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0