كلاسهاي دانشجويان گوش و گلو و بيني آذر ماه 89

كلاسهاي دانشجويان گوش و گلو و بيني آذر ماه 89

16 آذر 1389

شنبه20/9/89 بیماریهای عصب فاسیال - دکتر صدوقی ترومای صورت - دکتر صمیمییکشنبه21/9/89 بیماریهای غدد بزاقی - دکتر خرسندی بیماریهای بینی - دکتر محمدیسه شنبه23/9/89 اوتیت مزمن و کلستاتوم - دکتر متصدی کیست ها و فیستول های مادرزادی سر و گردن - دکتر کوهیشنبه27/9/89 سینوزیت - دکتر نراقییکشنبه28/9/89 بیماریهای حنجره - دکتر مهدیزاده آبسه و عفونتهای عمقی گردن - دکتر کریمیسه شنبه ارزیابی شنوایی - دکتر برقعی 30/9/89 آدنو تانسیلکتومی - دکتر یزدانی كلاسهاي بيمارستان وليعصر دوشنبه 22/9/89 - دوشنبه 29/9/89 چهارشنبه 1/10/89شروع کلاس ها 30/8 صبح تالار کتابخانه بیمارستان ولیعصرانسداد راه های هوایی و تراکئوستومی - دوشنبه 22/9/89 ساعت اول - دکتر ساعدیاوتیت حاد میانی - دوشنبه 22/9/89 ساعت دوم - دکتر کریمی یزدیبیماریهای تیروئید - دوشنبه 29/9/89 ساعت اول - دکتر رزم پااپیستاکسی - دوشنبه 29/9/89 ساعت دوم - دکتر صدر حسینیسرگیجه - چهارشنبه 1/10/89 ساعت اول - دکتر آمالیمحل برگزاری امتحان روز پنج شنبه 2/10/89 ساعت 30/8 صبح تالار کتابخانه بیمارستان ولیعصر

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0