معاونت دانشگاه

دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران آئینه تمام نمای بیش از 70 سال آموزش عالی نوین کشور است. این دانشکده به عنوانبزرگترین و قدیمی ترین دانشکده پزشکی کشور سهم بسیار بزرگی در تربیت پزشکان را بعهده داشته که ...

بیش از 29 بیمارستان زیر مجموعه بیش از 70 سال سابقه تاریخچه دانشکده پزشکی
17 مهر 1389
مجهز شدن بیمارستان امیراعلم به دستگاه Brain navigator
21 مهر 1389
برنامه مدون بازآموزی گروه گوش و حلق وبینی در بیمارستان امیراعلم
27 مهر 1389
لیست ژورنال کلابهای بخش گوش وحلق وبینی وجراحی سروگردن 1389
16 آذر 1389
 كلاسهاي دانشجويان گوش و گلو و بيني آذر ماه 89
11 دی 1389
برنامه هفتگي درمانگاههاي ENT
15 دی 1389
برگزاري برنامه بازآموزي مدون ويژه متخصصين گوش و حلق و بيني
19 دی 1389
برگزاری کارگاه آموزشی جراحی های پایه وپیشرفته اندوسکوپی بینی ، سینوسها وقاعده جمجمه
26 بهمن 1389
ششمین دوره آموزش عملی جراحی زنده آندوسکوپیک بینی وسینوس ( پایه و پیشرفته )
28 خرداد 1390
برگزاری جلسه دفاع پایان نامه انترن گوش وحلق وبینی
12 مهر 1390
برگزاری ژورنال کلاب هفتگی در بخش گوش، حلق وبینی بیمارستان امیراعلم