انتخاب مدير گروه

انتخاب مدير گروه

28 آبان 1393

آقاي دكتر اردشير شيخ آزادي به سمت مدير گروه پزشكي قانوني انتخاب شدند.      

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0