دفاع از پايان نامه آقاي دكتر شكرالهي

دفاع از پايان نامه آقاي دكتر شكرالهي

29 بهمن 1393

بسمه تعالي مراسم دفاع از پايان نامه تخصصي آقاي دكتر محمدحسين شكرالهي دستيار رشته تخصصي پزشكي قانوني با عنوان « بررسي يكساله صدمات و جراحات وارده به جمجمه در مراجعين بخش معاينات واحدهاي مركز و شرق پزشكي قانوني استان تهران» به راهنمايي آقاي دكتر توفيقي در روز دوشنبه مورخ 29/11/93 ساعت 12 در كلاس گروه پزشكي قانوني دانشكده پزشكي برگزار مي گردد.

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0