دفاع از پايان نامه آقاي دكتر نوايي

دفاع از پايان نامه آقاي دكتر نوايي

29 بهمن 1393

بسمه تعالي مراسم دفاع از پايان نامه تخصصي  آقاي دكتر وحيد نوايي لواساني با عنوان «بررسي يكساله صدمات و جراحات وارده به جمجمه در مراجعين بخش معاينات واحدهاي مركز و شرق پزشكي قانوني استان تهران» به راهنمايي آقاي دكتر توفيقي در روز دوشنبه مورخ 4/12/93 ساعت 30 : 12 در كلاس گروه پزشكي قانوني دانشكده پزشكي برگزار مي گردد.

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0