دفاع پايان نامه آقاي دكتر علي يوسفي

دفاع پايان نامه آقاي دكتر علي يوسفي

1 اردیبهشت 1

بسمه تعالي مراسم دفاع از پايان نامه تخصصي آقاي دكترعلي يوسفي دستيار رشته تخصصي پزشكي قانوني با عنوان «بررسي تاثير مسموميت حاد با داروي ترامادول بر فاكتورهاي شيميايي و ارگانهاي احتمالي مورد هدف در بيماران مراجعه كننده به بيمارستان بهارلو» به راهنمايي آقاي دكترعارفي و مشاوره­آقاي دكتر محمدي روز سه شنبه مورخ29/2/94 ساعت30 : 13 دركلاس گروه پزشكي قانوني دانشكده پزشكي برگزار مي­گردد.

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0