دفاع پايان نامه آقاي دكتر وحيد تي تي دژ

دفاع پايان نامه آقاي دكتر وحيد تي تي دژ

1 اردیبهشت 1

بسمه تعالي مراسم دفاع از پايان نامه تخصصي آقاي دكتر وحيد تي­تي­دژ دستيار رشته تخصصي رشته پزشكي قانوني با عنوان «بررسي اپيدميولوژي مرگ ناشي از مسموميت دارويي و مواد شيميايي در مراجعين به بيمارستان بهارلو از فروردين 90 تا فروردين 93 » به راهنمايي آقاي دكترعارفي روز سه شنبه مورخ 29/2/94 درساعت13دركلاس گروه پزشكي قانوني دانشكده پزشكي برگزار مي گردد.  

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0