دفاع پايان نامه خانم دكتر اميدوار

دفاع پايان نامه خانم دكتر اميدوار

27 اردیبهشت 1394

بسمه تعالي مراسم دفاع از پايان نامه خانم دكتر معصومه اميدوار دستيار سال سوم رشته تخصصي پزشكي قانوني با عنوان « مقايسه ميزان نقص عضو تعيين شده آسيب هاي زانو براساس آسيب شناسي با نقص عضو تعيين شده برمبناي محدوديت حركتي زانو» به راهنمايي آقاي دكتر اردشير شيخ آزادي و آقاي دكتر آرش عكاظي در روز يكشنبه مورخ 27/2/94 ساعت 30 : 13در كلاس گروه پزشكي قانوني دانشكده پزشكي برگزار مي گردد.

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0