دفاع پايان نامه خانم دكتر سنايي

دفاع پايان نامه خانم دكتر سنايي

1 اردیبهشت 1

بسمه تعالي دفاع از پايان نامه خانم دكتر سنايي دستيار رشته تخصصي پزشكي قانوني با عنوان «بررسي موارد شكايات از گروه چشم پزشكي، ارجاعي به اداره كميسيون هاي سازمان پزشكي قانوني استان تهران در دوره 3 ساله 1389- 1391» به راهنمايي آقاي دكتر بهنوش و آقاي دكتر تقدسي نژاد و با مشاوره آقاي دكتر كاظميان در روز دوشنبه مورخ 28/2/94 ساعت 30 : 12 در كلاس گروه پزشكي قانوني دانشكده پزشكي برگزار گرديد.

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0