معاونت دانشگاه

دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران آئینه تمام نمای بیش از 70 سال آموزش عالی نوین کشور است. این دانشکده به عنوانبزرگترین و قدیمی ترین دانشکده پزشکی کشور سهم بسیار بزرگی در تربیت پزشکان را بعهده داشته که ...

بیش از 29 بیمارستان زیر مجموعه بیش از 70 سال سابقه تاریخچه دانشکده پزشکی
28 آبان 1393
انتخاب مدير گروه
29 بهمن 1393
دفاع از پايان نامه آقاي دكتر شكرالهي
29 بهمن 1393
دفاع از پايان نامه آقاي دكتر نوايي
20 اسفند 1393
آزمون كتبي دستياران رشته پزشكي قانوني
27 اردیبهشت 1394
دفاع از پايان نامه آقاي دكتر بهرامي
27 اردیبهشت 1394
دفاع پايان نامه خانم دكتر اميدوار
1 اردیبهشت 1
دفاع پايان نامه خانم دكتر سنايي
1 اردیبهشت 1
دفاع پايان نامه خانم دكتر رستميان
1 اردیبهشت 1
دفاع پايان نامه آقاي دكتر وحيد تي تي دژ
1 اردیبهشت 1
دفاع  پايان نامه آقاي دكتر علي يوسفي