امتحان osce

امتحان osce

3 مهر 1385

امتحانات osce کارورزان گروه جراحی عمومی هر سه ماه یکبار بعد از اتمام دوره کارورزی در دانشکده پزشکی برگزار می گردد. بدین ترتیب هر سه ماه یکبار یکی از مراکز سه گانه بیمارستان امام خمینی، بیمارستان سینا، بیمارستان شریعتی مدیریت برگزاری امتحان osce را بر عهده می گیرد.بیمارستان امام خمینی با مسئول محترم کارورزی جناب آقای دکتر کشوریبیمارستان سینا با مسئول محترم کارورزی سرکار خانم دکتر دائمیبیمارستان شریعتی با مسئول محترم کارورزی جناب آقای دکتر شجاعیدر ضمن امتحان osce در دانشکده پزشکی (sKILL LAB ) راس ساعت 7:30 برگزار می گردد. امتحان osce روز سه شنبه 25/7/85 توسط گروه جراحی امام خمینی برگزار خواهد شد.از کلیه کارورزان خواهشمند است با تلفن همراه سرجلسه وارد نشوند.

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0