برنامه مدون ویژه باز آموزی متخصصین جراحی عمومی

برنامه مدون ویژه باز آموزی متخصصین جراحی عمومی

2 مرداد 1385

برنامه مدون ویژه باز آموزی متخصصین جراحی عمومی در مجتمع بیمارستان امام خمینی تهران در تالار امام روزهای چهارشنبه و پنجشنبه مورخ 17/8/85 لغایت 18/8/85 راس ساعت 7:30 برگزار خواهد شد. عناوین برنامه روز اول : ترومبوز ورید عمقیروز دوم: واریس و نارسایی مزمن وریدی با امتیاز مدون که 15 امتیاز می باشد . هر روز 5 امتیاز جهت ثبت نام همانروز برنامه ساعت 7:30 در محل برگزاری در تالار امامدبیر برنامه جناب آقای دکتر فرامرز کریمیان - استادیار گروه جراحی دانشگاه تهران

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0