برنامه مدون گروه جراحی عمومی دانشگاه تهران

برنامه مدون گروه جراحی عمومی دانشگاه تهران

29 مهر 1385

برنامه مدون ویژه باز آموزی متخصص جراحی عمومی در تالار امام بیمارستان امام خمینی به شرح ذیل برگزار می گردد.چهارشنبه: 17/8/85 تالار امام - بیمارستان امام خمینی ساعت :7:30عنوان برنامه: ترومبوز ورید عمقیپنجشنبه 18/8/85 تالار امام - بیمارستان امام خمینی ساعت 7:30 عنوان برنامه: واریس و نارسایی مزمن وریدیدبیر برنامه : دکتر سید فرامرز کریمیان - استادیار گروه جراحی دانشگاه تهران - بیمارستان امام خمینیدارای امتیاز باز آموزی - هر روز 5 امتیازجهت ثبت نام: در همانروز تلفن تماس: 66937185

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0