جلسه شورای پزوهشی گروه جراحی عموی

جلسه شورای پزوهشی گروه جراحی عموی

29 مهر 1385

جلسه شورای پژوهشی گروه جراحی عمومی دانشگاه تهران سه شنبه اول هر ماه در مرکز توسعه و پژوهش بیمارستان امام خمینی راس ساعت 1 بعد ازظهر با حضور کلیه اعضا ء محترم شورای پزوهشی و معاون محترم شورای پژوهشی ظهر برگزار می گردد . بدینوسیله به اطلاع می رساند جلسه این ماه مورخ 2/8/85 برگزار خواهد شد.

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0