مجهزترین مرکز آموزشی درمانی بیماریهای کولورکتال

مجهزترین مرکز آموزشی درمانی بیماریهای کولورکتال

26 تیر 1385

مجهزترین مرکز آموزشی درمانی بیماریهای کولورکتال در بیمارستان امام خمینی تهران و تحت عنوان آزمایشگاه کولورکتال راه اندازی شده است. این آزمایشگاه با بکار گیری ابزار و تجهیزات دارای تکنولوژی بالا از سه واحد 1- سونوگرافی اندوآنال- آندورکتال2- مانومتری و 3- اندوسکوپی تشکیل شده است.

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0