نفرات اول تا سوم بورد تخصصی جراحی دانشگاه علوم پزشکی تهران

نفرات اول تا سوم بورد تخصصی جراحی دانشگاه علوم پزشکی تهران

26 شهریور 1385

ضمن تبریک به تلاش شما که در خور ستایش و شایسته تقدیر است به تمامی دستیاران خصوصا دستیاران گروه جراحی که در امتحانات بورد تخصصی با موفقیت به پایان رسانده اند . آرزوی موفقیت روز افزون و سربلندی در تمامی مراحل زندگی که مورد رضای حق تعالی است گام بردارید .بدین ترتیب نفرات اول تا سوم از دانشگاه علوم پزشکی تهران که بشرح ذیل می باشد.- آقای دکتر علی امینیان از بیمارستان امام خمینی- آقای دکتر ژامک خورگامی از بیمارستان شریعتی- آقای دکتر حسن پیوندی از بیمارستان سینا

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0