معاونت دانشگاه

دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران آئینه تمام نمای بیش از 70 سال آموزش عالی نوین کشور است. این دانشکده به عنوانبزرگترین و قدیمی ترین دانشکده پزشکی کشور سهم بسیار بزرگی در تربیت پزشکان را بعهده داشته که ...

بیش از 29 بیمارستان زیر مجموعه بیش از 70 سال سابقه تاریخچه دانشکده پزشکی
23 خرداد 1385
برنامه مدون باز آموزی گروه جراحی عمومی
26 تیر 1385
مجهزترین مرکز آموزشی درمانی بیماریهای کولورکتال
2 مرداد 1385
برنامه مدون ویژه باز آموزی متخصصین جراحی عمومی
26 شهریور 1385
ترم اول سال تحصیلی 86 - 85 کارآموزان گروه جراحی در بیمارستان امام خمینی
26 شهریور 1385
نفرات اول تا سوم بورد تخصصی جراحی دانشگاه علوم پزشکی تهران
3 مهر 1385
امتحان osce
29 مهر 1385
برنامه مدون گروه جراحی عمومی دانشگاه تهران
29 مهر 1385
جلسه شورای پزوهشی گروه جراحی عموی
23 آبان 1385
برنامه مدون باز آموزی
25 آذر 1385
برنامه مدون ویژه باز آموزی متخصصین جراحی