امتحان داخلی دستیاران گروه زنان

امتحان داخلی دستیاران گروه زنان

28 آبان 1386

حضورکلیه دستیاران گروه زنان از چهار مرکز آمو زش دستیاری ( بیمارستان امام خمینی - بیمارستان شریعتی - بیمارستان آرش - بیمارستان میرزا کوچک خان ) در امتحان الزامی می باشد . غیبت غیر موجه در امتحان بمنزله صفر می باشد .

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0