انتخابات جديد مدير گروه در گروه ايمونولوژي

11 تیر 1385

انتخابات جديد مدير گروه در گروه ايمونولوژي

انتخاب معاون شوراي پژوهشي گروه ايمونولوژي پس از انتخاب مديريت جديد گروه

13 تیر 1385

انتخاب معاون شوراي پژوهشي گروه ايمونولوژي پس از انتخاب مديريت جديد گروه

بررسي امكان افزايش كارائي سلولهاي دندريتيك در ايمنوتراپي سرطان با استفاده توام از DNA باكتريايي و انتقال ژن كموكاينها

28 شهریور 1385

بررسي امكان افزايش كارائي سلولهاي دندريتيك در ايمنوتراپي سرطان با استفاده توام از DNA باكتريايي و انتقال ژن كموكاينها

مراحل پاياني طرح ارزيابي دروني در گروه ايمونولوژي

28 شهریور 1385

مراحل پاياني طرح ارزيابي دروني در گروه ايمونولوژي

بررسي تاثير فراورده هاي ميكربي مختلف در افزايش كارائي سلولهاي دندريتيك براي ايمنوتراپي سرطان

28 شهریور 1385

بررسي تاثير فراورده هاي ميكربي مختلف در افزايش كارائي سلولهاي دندريتيك براي ايمنوتراپي سرطان

امتحان جامع دانشجويان تخصصي در گروه ايمونولوژي

29 شهریور 1385

امتحان جامع دانشجويان تخصصي در گروه ايمونولوژي

گزارش روند پيشرفت پايان نامه در گروه ايمونولوژي

10 مهر 1385

گزارش روند پيشرفت پايان نامه در گروه ايمونولوژي

درگذشت پزشك متعهد و دلسوز، فقيد سعيد شادروان جناب آقاي دكتر جمشيدشرفي

8 آبان 1385

درگذشت پزشك متعهد و دلسوز، فقيد سعيد شادروان جناب آقاي دكتر جمشيدشرفي

مراسم توديع جناب آقاي دكتر محمد وجگاني استاد و مدير گروه محترم ايمونولوژي و معارفه جناب آقاي دكتر بهروز نيك بين استاد محترم گروه

8 آبان 1385

مراسم توديع جناب آقاي دكتر محمد وجگاني استاد و مدير گروه محترم ايمونولوژي و معارفه جناب آقاي دكتر بهروز نيك بين استاد محترم گروه

جلسه شوراي گروه در گروه ايمونولوژي

13 آبان 1385

جلسه شوراي گروه در گروه ايمونولوژي

همايش آزمايشگاه و بالين( جامعه علمي آزمايشگاهيان ايران)

27 آبان 1385

همايش آزمايشگاه و بالين( جامعه علمي آزمايشگاهيان ايران)

مراسم عرض تسليت به همكار گرامي گروه ايمونولوژي سركار خانم سليميان

1 آذر 1385

مراسم عرض تسليت به همكار گرامي گروه ايمونولوژي سركار خانم سليميان

جلسه شوراي اضطراري گروه در ايمونولوژي

29 آذر 1385

جلسه شوراي اضطراري گروه در ايمونولوژي

امتحان عملي عملي دانشجويان پزشكي گروه ايمونولوژي

29 آذر 1385

امتحان عملي عملي دانشجويان پزشكي گروه ايمونولوژي

امتحان تئوري عملي دانشجويان پزشكي گروه ايمونولوژي

29 آذر 1385

امتحان تئوري عملي دانشجويان پزشكي گروه ايمونولوژي

Regulation of MHC-II Expression

29 آذر 1385

Regulation of MHC-II Expression

Accelerated CD8+ T-cell memory and prime-boost

16 بهمن 1385

Accelerated CD8+ T-cell memory and prime-boost

معارفعه دانشجويان PhDايمونولوژي ورودي جديد با مديريت گروه

17 بهمن 1385

معارفعه دانشجويان PhDايمونولوژي ورودي جديد با مديريت گروه

Alterations in CD46 mediated Tr1 regulatory T cell in Patients with multiple Sclerosis

25 بهمن 1385

Alterations in CD46 mediated Tr1 regulatory T cell in Patients with multiple Sclerosis

سخنراني علمي گروه ايمونولوژي

28 بهمن 1385

سخنراني علمي گروه ايمونولوژي

نقش واهمیت آنتی ژنهای گروههای خونی درسیستم ایمنی

7 اسفند 1385

نقش واهمیت آنتی ژنهای گروههای خونی درسیستم ایمنی

The TLR7 Agonist Imiquimod Enhances the Anti-Melanoma Effects of a Recombinant Listeria monocytogenes Vaccine.

12 اسفند 1385

The TLR7 Agonist Imiquimod Enhances the Anti-Melanoma Effects of a Recombinant Listeria monocytogenes Vaccine.

تبريك سال نو گروه ايمونولوژي

14 فروردین 1386

تبريك سال نو گروه ايمونولوژي

اطلاعيه مربوط به گروه ايمونولوژي

22 فروردین 1386

اطلاعيه مربوط به گروه ايمونولوژي

جلسه شوراي گروه ايمونو لوژي

3 اردیبهشت 1386

جلسه شوراي گروه ايمونو لوژي

Vaccination against the forkhead family transcription factor (TF) foxP3 enhances tumor immunity.

22 اردیبهشت 1386

Vaccination against the forkhead family transcription factor (TF) foxP3 enhances tumor immunity.

امتحان ايمونولوژي دانشجويان دندانپزشكي نيمسال دوم 86-85

22 اردیبهشت 1386

امتحان ايمونولوژي دانشجويان دندانپزشكي نيمسال دوم 86-85

امتحان ايمونولوژي عملي عملي دانشجويان دندانپزشكي نيمسال دوم 86-85

22 اردیبهشت 1386

امتحان ايمونولوژي عملي عملي دانشجويان دندانپزشكي نيمسال دوم 86-85

Expression of PD-1, PD-L1, and PD-L2 in the Liver in Autoimmune Liver Diseases

1 اردیبهشت 1

Expression of PD-1, PD-L1, and PD-L2 in the Liver in Autoimmune Liver Diseases

امتحان ميان ترم ايمونولوژي (تئوري) براي دانشجويان دندانپزشكي

2 خرداد 1386

امتحان ميان ترم ايمونولوژي (تئوري) براي دانشجويان دندانپزشكي

DKK1 IS A WIDELY EXPRESSED AND POTENT TUMORASSOCIATED ANTIGEN IN MULTIPLE MYELOMA

20 خرداد 1386

DKK1 IS A WIDELY EXPRESSED AND POTENT TUMORASSOCIATED ANTIGEN IN MULTIPLE MYELOMA

امتحان ميان ترم ايمونولوژي دانشجويان پزشكي

20 خرداد 1386

امتحان ميان ترم ايمونولوژي دانشجويان پزشكي

امتحان ايمونولوژي عملي عملي دانشجويان پزشكي( پايان ترم)

20 خرداد 1386

امتحان ايمونولوژي عملي عملي دانشجويان پزشكي( پايان ترم)

سمینار" ايمونولوژي پيري "

19 تیر 1386

سمینار" ايمونولوژي پيري "

Disease of theories Preclampsia

24 تیر 1386

Disease of theories Preclampsia

بررسی بیان ژن IFN-γوIL-15 - IL-10در جفت و سطح سرمی این سایتوکاینها در مبتلایان به پره اکلامپسی

23 مرداد 1386

بررسی بیان ژن IFN-γوIL-15 - IL-10در جفت و سطح سرمی این سایتوکاینها در مبتلایان به پره اکلامپسی

Mannose-binding lectin in innate immunity: past,present and future

3 شهریور 1386

Mannose-binding lectin in innate immunity: past,present and future

قابل توجه دانشجویان تحصیلات تکمیلی گروه ایمونولوژی

15 مهر 1386

قابل توجه دانشجویان تحصیلات تکمیلی گروه ایمونولوژی

Cancer T Cell Immunotherapy

15 مهر 1386

Cancer T Cell Immunotherapy

جلسه عمومی تحصیلات تکمیلی گروه ایمونولوژی

16 مهر 1386

جلسه عمومی تحصیلات تکمیلی گروه ایمونولوژی

ایمونولوژی باروری(نقش سلولهای دندریتیک درحاملگی)

24 مهر 1386

ایمونولوژی باروری(نقش سلولهای دندریتیک درحاملگی)

بررسی و مقایسه پلی مورفیسم اگزون کدونهای 54،52،57و پروموتر (4+550-221-)ژن لکتین متصل شونده به مانوز (MBL)در بیماران مبتلا به CVIDو افراد غیر بیمار مراجعه کننده به مرکز طبی کودکان

5 آذر 1386

بررسی و مقایسه پلی مورفیسم اگزون کدونهای 54،52،57و پروموتر (4+550-221-)ژن لکتین متصل شونده به مانوز (MBL)در بیماران مبتلا به CVIDو افراد غیر بیمار مراجعه کننده به مرکز طبی کودکان

اولين سمينار ايمونولوژي پيري

13 آذر 1386

اولين سمينار ايمونولوژي پيري

برنامه جديد BOOK REVIEW گروه ايمونولوژي دانشكده پزشكي

14 آذر 1386

برنامه جديد BOOK REVIEW گروه ايمونولوژي دانشكده پزشكي

امتحان جامع دانشجویان PhD گروه ایمونولوژی (ورودی 84)

21 بهمن 1386

امتحان جامع دانشجویان PhD گروه ایمونولوژی (ورودی 84)

A20 is an antigen presentation attenuator, and its inhibition overcomes regulatory T cell–mediated suppression

16 تیر 1387

A20 is an antigen presentation attenuator, and its inhibition overcomes regulatory T cell–mediated suppression

A Toll-like receptor 2–integrin b3 complex senses bacterial lipopeptides via vitronectin

22 تیر 1387

A Toll-like receptor 2–integrin b3 complex senses bacterial lipopeptides via vitronectin

معرفی دستگاه PCR مدل PEQ STAR کمپانی PEQLAB

21 مرداد 1387

معرفی دستگاه PCR مدل PEQ STAR کمپانی PEQLAB

بررسی ایمونوتراپی با سلول های TILفعال شده با اپیوئید آندوژن در موش Balb/Cمبتلا به فیبروسارکوما

22 مرداد 1387

بررسی ایمونوتراپی با سلول های TILفعال شده با اپیوئید آندوژن در موش Balb/Cمبتلا به فیبروسارکوما

پیام تسلیت به آقای دکتر محمد حسین نیکنام

6 شهریور 1387

پیام تسلیت به آقای دکتر محمد حسین نیکنام

تعداد آیتم ها در هر صفحه