بررسي امكان افزايش كارائي سلولهاي دندريتيك در ايمنوتراپي سرطان با استفاده توام از DNA باكتريايي و انتقال ژن كموكاينها

بررسي امكان افزايش كارائي سلولهاي دندريتيك در ايمنوتراپي سرطان با استفاده توام از DNA باكتريايي و انتقال ژن كموكاينها

28 شهریور 1385

بررسي امكان افزايش كارائي سلولهاي دندريتيك در ايمنوتراپي سرطان با استفاده توام از DNA باكتريايي و انتقال ژن كموكاينهاموضوع دفاع خانم سمانه عرب دانشجوي كارشناسي ارشد گروه ايمونولوژي مي باشد .اين پايان نامه براهنمايي دكتر حاجتي در روز چهارشنبه 29/6/85 در تالار حبيبي برگزار مي گردد.

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0