جلسه شوراي گروه در گروه ايمونولوژي

جلسه شوراي گروه در گروه ايمونولوژي

13 آبان 1385

جلسه شوراي گروه روز دوشنبه 15/8/85/ در گروه ايمونولوژي به اتفاق اعضاي هيئت علمي گروه راس ساعت 8.30 در گروه ايمونولوژي برگزار مي گردد.

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0